logo

Privacy policy

Jouw privacy wordt gerespecteerd.

LAAT ZIEN WIE JIJ BENT. streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens neem ik de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeer ik je over de wijze waarop ik met jouw gegevens omga. 

Contactgegevens

LAAT ZIEN WIE JIJ BENT.
www.laatzienwiejijbent.nl
kiki@laatzienwiejijbent.nl
06 244 84 189

Persoonsgegevens

LAAT ZIEN WIE JIJ BENT. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze diensten en/of omdat je deze zelf hebt verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, via mail en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via kiki@laatzienwiejijbent.nl dan verwijder ik deze informatie.

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens

LAAT ZIEN WIE JIJ BENT. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uit te kunnen voeren van de overeenkomst tussen jou en mij
 • Om je te kunnen bellen of mailen om de gewenste dienstverlening uit te voeren of te verbeteren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of om je te bezoeken bij een afspraak
 • Jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om nieuwsbrieven te kunnen sturen
 • Om facturatie en betalingen te kunnen bewerkstelligen
 • LAAT ZIEN WIE JIJ BENT. verwerkt ook persoonsgegevens waar wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

LAAT ZIEN WIE JIJ BENT. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LAAT ZIEN WIE JIJ BENT. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

In het kader van de Wet Rijksbelastingen wordt de verkoopadministratie van LAAT ZIEN WIE JIJ BENT. zeven jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

LAAT ZIEN WIE JIJ BENT. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van LAAT ZIEN WIE JIJ BENT. sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LAAT ZIEN WIE JIJ BENT. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee deze website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door LAAT ZIEN WIE JIJ BENT. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar kiki@laatzienwiejijbent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

LAAT ZIEN WIE JIJ BENT. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

LAAT ZIEN WIE JIJ BENT. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kiki@laatzienwiejijbent.nl.

LAAT ZIEN WIE JIJ BENT. kan de privacy policy wijzigen. Op deze pagina wordt altijd de laatste versie getoond. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 22-04-2022

© Kiki | Laat zien wie jij bent 2024
Created by LR Internet